Jdi na obsah Jdi na menu
 


O útulku

Fotky útulku najdete zde

Útulek pro zvířata v nouzi je neziskové zařízení. Jedná se o společensky nutné zařízení, které z hlediska prevence možného šíření nákaz a etické odpovědnosti za každé zvíře plní karanténní, společenskou a humanitární úlohu ve veřejném zájmu.

 

Poslání a základní funkce útulku spočívá v ochraně člověka a zvířete před nebezpečím šíření přenosných nákaz, zabraňuje vzniku úrazů občanů a poskytuje přímou pomoc zvířatům, která se dostala do stavu nouze a potřebují nutné ošetření a dočasné zaopatření. Umisťování zvířat je prováděno přesně stanoveným způsobem v souladu s platnými veterinárními předpisy.

 

Vrácení nalezených zvířat původním majitelům, stejně jako předávání zvířat pečovatelům, resp. novým pěstounům (= osvojitelům), je nejdůležitější funkcí útulku. Tím se útulek zásadně eticky odlišuje od všech ostatních zařízení, kde jsou rozhodující komerční aspekty.

 

Útulek není náhradou ani alternativou soukromého chovu, neboť přes veškeré profesionální snahy, není vždy možno poskytnout zvířatům v útulku tolik péče, kolik lze očekávat při chovu v soukromém držení.

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata vznikl v roce 2000. Je provozovaný jako součást odboru životního prostředí MěÚ. Finanční prostředky na vybudování útulku poskytlo Město Děčín a Okresní úřad Děčín v celkové výši více jak 3 600 tis. Kč. Vybavení útulku pak plně hradilo Město Děčín, kdy vnitřní vybavení provozní budovy, včetně zakoupení první zásoby materiálu a krmiva pro zvířata, vyšlo na více než 200 tis. Kč.

 

Městský útulek pro zvířata je financován z rozpočtu města a ze získaných sponzorských darů (finančních i věcných).

 

Provoz útulku je v současné době zajištěn 6 stálými zaměstnanci.

 

Základem celého komplexu útulku je provozní budova zabezpečena kamerovým systémem. Ta se skládá z kanceláře, veterinární ošetřovny, z 3 místností vybavených pro hospitalizaci zvířat po chirurgických zákrocích a pro umístění koček, dále kuchyňky, která slouží zároveň jako přípravna krmiva a dalších 3 místností sloužících jako sklady krmiva a výstroje, dezinfekčních a úklidových potřeb a sociální zařízení.

 

Součástí areálu je menší zděná budova poradensko-informačního centra a sklady - 2 zděné a 1 dřevěný příruční, využívané jako sklad krmiva, materiálu a různých potřeb pro zvířata.

 

Pro umístění zvířat je k dispozici 33 venkovních prostorných kotců se zateplenými boudami a dřevěnými podlážkami pro psy, 1 venkovní kotec s vybavenou voliérou pro kočky, 2 velké oplocené přírodní výběhy pro pohybové aktivity, převýchovy, povahové testy zvířat, výcviková plocha se zázemím (6 odkládacími boxy pro psy a sadou výcvikových překážek a pomůcek) sloužící pro výcvik a další aktivity útulku a pro větší zvířata pak pevný dvojbox vč. pletivové ohrady a pastevní plochy.

 

Za 20 let provozu prošlo útulkem 15.358 zvířat, z čehož mnoho zvířat našlo nový domov a z tohoto čísla se vysoký počet zvířat díky naší výborně propracované fotografické a počítačové evidenci vrátilo původním majitelům. Provoz zajišťuje 6 ošetřovatelů vč. odchytové služby, kteří absolvovali speciální kurz způsobilosti, odchyt zvířat je zajištěn nepřetržitě. K odchytům máme k dispozici odchytové pomůcky a služební vozidlo. Naší specializací jsou prakticky odchyty všech možných druhů zvířat.

Útulek se nachází Pod Chlumem 408, Děčín III - Staré Město, což je lokalita nad Semprou a. s., závod Děčín.

 

Pro veřejnost je zde otevřeno úterý až neděle od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. (po předchozí telefonické domluvě ve výjimečných případech i mimo uvedené hodiny). Informace (kontakt) na telef. č. útulku 605 801 617, e-mail: utulek@mmdecin.cz 

I

I. PROVOZNÍ ŘÁD

Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata v Děčíně

Vyhotoven na základě Usnesení z 21. schůze rady města konané dne 16.12.2014 v souladu s usnesením č. RM 14 34 21 03.

Motto : „Dej mi domov a já ti dám své srdce a duši.“

Název a sídlo

Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata v Děčíně (dále jen „útulek“) byl zřízen Radou města Děčín v roce 2000. Provoz byl zahájen v prosinci 2000. Útulek je zřízen jako organizační součást odboru životního prostředí statutárního města Děčín, tj. vlastníkem i provozovatelem útulku je statutární město Děčín. Útulek je umístěný na adrese Pod Chlumem 408, 405 02 Děčín.

Poslání útulku

Útulek je neziskové zařízení. Jedná se o společensky nutné zařízení, které z hlediska prevence možného šíření nákaz a etické odpovědnosti za každé zvíře plní karanténní, společenskou a humanitární úlohu ve veřejném zájmu.

Poslání a základní funkce útulku spočívá v ochraně člověka a zvířete před nebezpečím šíření přenosných nákaz, zabraňuje vzniku úrazů občanů a poskytuje přímou pomoc zvířatům, která se dostala do stavu nouze a potřebují nutné ošetření a dočasné zaopatření. Umisťování zvířat je prováděno přesně stanoveným způsobem v souladu s platnými veterinárními předpisy.

Vrácení nalezených zvířat původním vlastníkům, stejně jako předávání zvířat novým chovatelům, je nejdůležitější funkcí útulku. Tím se útulek zásadně eticky odlišuje od všech ostatních zařízení, kde jsou rozhodující komerční aspekty.

Útulek není náhradou ani alternativou soukromého chovu, neboť přes veškeré profesionální snahy není vždy možno poskytnout zvířatům v útulku tolik péče, kolik lze očekávat při chovu v soukromém držení.

Útulek slouží k dočasnému pobytu zvířat nalezených, opuštěných, týraných, zvířat z dědictví (odúmrť), atd. - psů, koček a dalších druhů zvířat.

Útulek přijímá po předběžné dohodě i zvířata přivedená jejich vlastníky k ustájení za poplatek uvedený v dodatku provozního řádu, a to pouze v odůvodněných případech (umístění osamělých osob do zdravotnického zařízení, apod.).

Útulek neslouží k reprodukci zvířat ani umisťování psů a koček za účelem penzionování.

V souladu s § 494 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je třeba při nakládání se zvířaty mít na paměti, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

Základní provoz

1.  Péče o zvířata, vč. jejich odchytu, musí být vždy zajištěna min. 1 osobou, která splňuje kvalifikaci dle § 42 zák. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pod dohledem nebo dle instrukcí této osoby mohou pomocné práce vykonávat i osoby, které uvedenou kvalifikaci nemají. Při kontaktu se zvířetem je vždy nutné zachovat klid, rozvahu a postup, který odpovídá charakteru chování zvířete.

2.  Kapacita je 50 – 60 psů (v závislosti na věku a velikosti umístěných psů). Kočky budou umisťovány pouze v nevyhnutelných případech na dobu nezbytně nutnou (koťata, kočky po kastraci, atd.), stejně tak jako další druhy zvířat.

3.  Po umístění do útulku (u psů do příjmového kotce) je každé zvíře v co nejkratší možné době podrobeno klinické prohlídce  -  kontrole zdravotního stavu veterinárním lékařem (vyšetření - vzteklina, atd.) a odčervení (zbavení zvířete endoparazitů), je zbaveno veškerých mechanických nečistot i povrchových parazitů (ektoparazitů).

 V případě podezření z onemocnění je zvíře zabezpečeno dle pokynů veterinárního lékaře, příp. umístěno do karanténního kotce.

4.  Zdravé zvíře je přemístěno z příjmového do chovného kotce po 7 dnech hospitalizace (cca po 5 dnech - druhé vyšetření - vzteklina, očkování). V této době je k dispozici pro venčení zvířat výběh, který je využíván v závislosti na klimatických podmínkách. Toto venčení může být nahrazeno venčením mimo areál útulku, a to jak zaměstnanci útulku, tak osobami z řad dobrovolníků.

5.  Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu a chování zvířat se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.

Koupání zvířat a péče o srst se provádí dle potřeby.

6.  Zvíře z chovného kotce může být předáno případnému zájemci s upozorněním, že v zákonných lhůtách od vyhlášení nálezu zvířete mu může být zvíře odebráno v případě, že se přihlásí a prokáže původní vlastník. Odbor životního prostředí statutárního města Děčín, Magistrátu města Děčín (dále jen odbor ŽP), je v těchto lhůtách oprávněn provádět namátkovou kontrolu péče o zvíře v úschově. V případě nedodržení podmínek o náhradní péči může být zvíře z úschovy odebráno. Osoba, které je svěřeno zvíře z útulku do úschovy je poplatníkem s oznamovací povinností dle platné vyhlášky města o místním poplatku ze psů.

Krmení a hygiena

1. Dospělá zvířata - psi, kočky - jsou krmena jedenkrát denně, zároveň je podávána průběžně dle potřeby voda (v zimě teplá).  Základ stravy tvoří granule (kompletní suchá, polosuchá strava), doplňkově podávána potrava z konzerv, příp. směs potravin (např. maso, rýže, těstoviny, zelenina) a "pamlsky" (např. vitamínové tyčinky, sušenky, žvýkačky). Ostatní zvířata jsou krmena dle požadavků jednotlivých druhů a kategorie zvířat. Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu zvířete. V případě potřeby krmení upraveno dle pokynu veterinárního lékaře.

2.  Štěňata (koťata) jsou krmena a napájena v závislosti na věku, minimálně dvakrát denně, příp. dle pokynů veterinárního lékaře.

3.   Přípravna a sklady krmiva jsou zabezpečeny proti pronikání hmyzu a hlodavců. Krmivo je skladováno dle specifických požadavků (suché granule, krmivo podléhající zkáze, atd.).

4.  Kotce a místnosti provozní budovy jsou čištěny denně. Údržba podlahy šatny, umývárny, sprch a záchodu, umývadla, záchod a odpadové nádoby - musí  být umývány denně. Omyvatelné části stěn musí být umývány alespoň jedenkrát za týden. Nábytek musí být čištěn nejméně jednou za 14 dní. Stropy a stěny se malují jednou za dva roky. Podle potřeby se obnovují omyvatelné povrchy stěn.

Dle potřeby je prováděno mechanické vyhrabání výběhů a kontrola oplocení.

Denně je provedena pečlivá kontrola stavu všech zvířat a jejich pohody, vč. kontroly technologických zařízení.

5. Před umístěním zvířete do příjmového či karanténního kotce je tento kotec vydezinfikován, vč. psích bud. Shodně tak i jiné zpevněné ustajovací plochy. Vztahuje se v potřebném rozsahu i na dopravní prostředky používané k přepravě zvířat.

6. Dezinfekce je prováděna pravidelně (zhruba v intervalu jedenkrát za 14 dní), dezinsekce a deratizace je v průběhu roku prováděna dle potřeby v souladu se zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

7. Za oficiální „sanitární den“ v útulku pro zvířata je určeno pondělí. Provádí se celkový úklid, event. vč. dezinfekce, všech provozních prostor útulku. V tento den má útulek pro návštěvníky zcela zavřeno. Výjimečné případy lze řešit po předběžné telefonické dohodě.

8. Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijata podle potřeby na základě pokynů veterinárního lékaře, event. podle aktuální nákazové situace a na základě rozhodnutí orgánu státní veterinární správy.  

Evidence

1. Útulek vede evidenci stavu zvířat, vč. další dokumentace. Každé přijaté zvíře je zapsáno do evidenční knihy, je k němu vyhotoven protokol a fotodokumentace.

2. Evidence obsahuje údaje o pohlaví a věku  zvířete,  přibližné  určení plemene, stručný popis zvířete, záznamy o zdravotním stavu  a  o  veterinárních  zákrocích, datum příjmu a  opuštění  útulku, místo odchytu,  jméno  "nálezce", osoby,  která  provedla  odchyt  zvířete,  jméno  osoby, které bylo  zvíře  odebráno  (dle situace)  a  také  údaje o dalším umístění zvířete,  tj.   jméno, adresa, příp. další údaje o osobě, které bylo zvíře svěřeno.

Tyto údaje budou evidovány jak přímo v zařízení útulku, tak i na odboru ZP.

3. Každé přijaté zvíře je trvale, nezaměnitelně označeno pro potřebu prokazatelné evidence vedené obcí – psi mikročipem, kočky tetováním, a to následovně:

a) Psi budou čipováni neprodleně během „příjmu“, tj. nejpozději do 7 dnů po ustájení. Podmínkou je, že zvíře musí být životaschopné, zdravé.

b) Kočky budou tetovány do ucha při vstupním vyšetření a při kastraci. 

Tyto údaje budou zaneseny do protokolu o ustájení zvířete a do očkovacího průkazu zvířete. U čipovaného zvířete bude vystaven „protokol“ o shodných 4 listech, pro potřeby NR KVL ČR, provádějící veterinární ordinace, k evidenci na odboru ŽP a pro nabyvatele zvířete s poučením.

4. Za vedení dokumentace provozu útulku (písemné i elektronické) související především s problematikou umisťovaných zvířat, řádné zavedení pravdivých a úplných údajů, archivace a další zodpovídají všichni zaměstnanci útulku. Za kontrolu a celkové vedení veškeré dokumentace v útulku zodpovídá pověřený přímý nadřízený zaměstnanec, event. jeho zástup.

Zveřejnění informací

1. Odbor ŽP vč. útulku dle § 1052 a § 1058 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přijímá oznámení o nálezu zvířete. Statutární město Děčín prostřednictvím odboru ŽP vč. útulku následně nález vyhlásí obvyklým způsobem.

2. Informace o přijatých zvířatech budou zveřejňovány dle možností v běžných sdělovacích prostředcích (tisk, atd.), na úřední desce Magistrátu města Děčín, na internetových stránkách města - městského útulku, apod.

Předávání zvířete

1. Zvířata nesmí být předána dětem nebo mladistvým, toto je možné pouze v přítomnosti rodičů či jiné dospělé osoby.

2. Zvířata mohou být předána do péče jenom plně svéprávným osobám.

3. Vlastnosti jako přátelský vztah k dětem, kousavost, snaha utíkat, atd. musí být výslovně poznamenány při předání zvířete do péče nového chovatele v příslušné smlouvě či dohodě, vč. dalších dostupných informací týkajících se zvířete.

Pokud osoba předá útulku sponzorský dar, je tato skutečnost též v tiskopisu písemně uvedena a v případě finančního daru bude vystaven jednoduchý příjmový pokladní doklad. U uvedených tiskopisů musí chovatel (vlastník či schovatel) podepsat všechny strany. Tiskopis musí podepsat vždy obě strany (předávající – přebírající).

4. Tiskopisy o předání zvířete musí být dle potřeby zaměstnancem útulku „aktualizovány“, tj. upraveny ihned ke konkrétní věci – např. předání zvířete v dědickém řízení, předání zvířete ve vlastnictví města, obce či státu, apod. Stejně tak podléhají úpravě i věci související se změnami vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Vrácení zvířete původnímu majiteli

1. Přihlásí-li se po umístění zvířete v útulku původní vlastník, bude mu zvíře vydáno po předložení dokladu totožnosti a očkovacího průkazu, příp. jiného dokladu (prokázání vlastnictví zvířete, příp. jeho bezinfekčnosti), a to pouze v zákonných lhůtách dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Vlastníkovi bude provedeno vyúčtování nákladů spojených s umístěním zvířete v útulku, které uhradí ihned při převzetí zvířete, o čemž bude vystaven příjmový pokladní doklad, příp. na základě dodatečné výzvy odboru ŽP k zaplacení těchto nákladů. U zvířete odebraného dle speciálního zákona je toto součást řízení ve věci porušení zákona na ochranu zvířat.

Pokud je zvíře předáváno za úplatu, je tato skutečnost, mimo jiné, uvedena v předávacím tiskopise. Tiskopis musí podepsat vždy obě strany (předávající – přebírající).

3. Po uplynutí zákonných lhůt od vyhlášení nálezu zvířete, event. jiných, ztrácí původní vlastník právo na jeho vydání.

Vstup do prostor útulku

1. Do prostor útulku mohou vstupovat zaměstnanci útulku vč. nadřízených zaměstnanců, policie, kontrolní orgány a v odůvodněných případech další osoby oprávněné dle zvláštních předpisů, dohod, na základě zmocnění, apod.

2. Vstup veřejnosti do areálu útulku je povolen jen v určených hodinách: denně, kromě pondělí (sanitární den), v době mezi 9:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod. Mimo uvedenou dobu jen po předchozí telefonické dohodě. Změny v návštěvních hodinách mohou ve specifických případech nastat (např. uzavření útulku pro veřejnost v době provádění výkonu veterinární péče veterinárním lékařem, řešení mimořádných situací, účast zaměstnanců na akcích, a jiné). V těchto případech, pokud je to možné, bude veřejnost o změně v návštěvních hodinách informována předem v běžných sdělovacích prostředcích.

3. K prostorám, kde jsou držena zvířata, je vstup veřejnosti možný pouze s vědomím zaměstnance útulku a dle jeho pokynů, event. v jeho doprovodu. Do ostatních prostor (karantény, sklady, ošetřovna, apod.) je vstup veřejnosti zakázán.

4. Ve specifických případech (např. exkurze školských zařízení, apod.) může být zaměstnancem útulku umožněn vstup veřejnosti do všech prostor areálu útulku při dodržení stanovených opatření (hygienických, veterinárních, bezpečnostních).

Obecné ustanovení

1. Provozní řád útulku musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu.

2. Provozní řád útulku slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku a je závazný pro všechny osoby, které se pohybují nebo setrvávají v areálu a prostorách útulku.

3. Zaměstnanci útulku jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení.

4. Činnost a chod útulku se řídí obecně platnými právními předpisy (zák. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, atd.) a interními předpisy statutárního města Děčín, Magistrátu města Děčín.

5. Neoddělitelnou přílohou provozního řádu útulku je dodatek řešící „náklady – účtování“.

Tento aktualizovaný provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení v radě města a v plném rozsahu nahrazuje provozní řád ze dne 17. 2. 2004.

 

Náklady - účtování:

DODATEK č. 5/2014

k PROVOZNÍMU ŘÁDU Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata

v Děčíně

Vyhotoven na základě Usnesení z 21. schůze rady města konané dne 16. 12. 2014 v souladu s usnesením č. RM 14 34 21 03.

Náklady – účtování

 

1. Schovatelé přebírají zvířata do péče zdarma.

 

2. Schovatelé a původní vlastníci (= držitelé) jsou povinni uhradit náklady související s umístěním zvířete v útulku následovně:

a) za výjezd „útulkového automobilu“ 8 Kč/ km,

b) náklady na přepravu zvířat (kůň, skot, atd.) speciálními vozy dle fakturace přepravcem,

c) za provedený odchyt 500 Kč, za provedený odchyt koně či skotu 1.000 Kč

d) v případě nálezu 100 Kč/ pes/ den umístění zvířete v útulku,

e) v případě předání k adopci (do úschovy) 80,- Kč/ pes/ den umístění zvířete v útulku,

f) 60 Kč/ kočka/ den umístění zvířete v útulku,

g) ostatní „drobná“ zvířata (např. hlodavci, ptáci, plazi, želvy, fretky, aj.) 20 Kč/ den umístění zvířete v útulku,

h) 150 Kč/ kůň, skot/ den umístění zvířete v útulku,

i) 90 Kč/ ovce, koza, prase, apod./ den umístění zvířete v útulku,

j) veterinární péče poskytnutá zvířeti dle platného ceníku.

 

3. Obce a další jsou povinni uhradit náklady související s umístěním zvířete v útulku následovně:

a) za výjezd „útulkového automobilu“ 8 Kč/ km,

b) náklady na přepravu zvířat (kůň, skot, atd.) speciálními vozy dle fakturace přepravcem,

c) za provedený odchyt 300 Kč, za provedený odchyt koně či skotu 1.000 Kč

d) 80 Kč/ pes/ den umístění zvířete v útulku,

e) 50 Kč/ kočka/ den umístění zvířete v útulku,

f) ostatní „drobná“ zvířata (např. hlodavci, ptáci, plazi, želvy, fretky, aj.) 20 Kč/ den umístění zvířete v útulku,

g) 150 Kč/ kůň, skot/ den umístění zvířete v útulku,

h) 90 Kč/ ovce, koza, prase, apod./ den umístění zvířete v útulku,

i) veterinární péče poskytnutá zvířeti dle platného ceníku.

 

4. Výjimky z výše stanovené ceny se vztahují např. na čerstvě narozená mláďata, na řešení situací tzv. nalezených koček, apod. O výjimkách předem rozhoduje a předepisuje je odbor životního prostředí statutárního města Děčín, Magistrátu města Děčín.

Tento dodatek provozního řádu nabývá platnosti dnem schválení v radě města a účinnosti dne 1. 1. 2015.

Ceny jsou uvedené vč. platné sazby DPH.

Tento dodatek provozního řádu  v plném rozsahu ruší a nahrazuje dodatek č. 4/2009 ze dne 24. 3. 2009.

Mgr. Jiří Hykš, vedoucí odboru