Jdi na obsah Jdi na menu
 


280118753_4481125798657178_4300584789821712252_n--2-.jpg

dary.jpg

Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín

Náš útulek nyní i na Facebooku

Vítejte na stránkách Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín. Záchraně a péči o zvířata se zde od roku 2000 věnuje parta nadšenců, kteří své povolání berou především jako poslání, někteří i jako koníčka, kterému zasvětili svůj život a volný čas. I když tu někteří tráví svůj volný čas i dovolené, každé zvíře potřebuje svého majitele, který se mu bude individuálně věnovat. Možná jste to právě vy, kteří si zde vyhlédnete nového parťáka. Budeme se na vás těšit. Pokud si již nového člena rodiny adoptovat nemůžete, přijďte třeba vyvenčit psy nebo se zapojte do virtuálních adopcí. U nás je vítán každý, kdo má dobré srdce a úmysly.

Útulek byl zprovozněn v prosinci roku 2000 za náklady necelých 4 milionů korun českých. Staráme se tu nejen o zvířata nalezená v katastru obce Děčín, ale i o zvířata z mnoha dalších okolních měst a obcí, prakticky z celého severního výběžku. Po domluvě lze pak v děčínském útulku umístit zvířata prakticky odkudkoliv. Útulek slouží k dočasnému pobytu zvířat nalezených, zvířat týraných a odebraných na návrh veterinární správy, zvířat umístěných zde k adopci jejich majiteli, či zvířat, u kterých probíhá dědické řízení. Služby tohoto zařízení jsou stále rozšiřovány a zkvalitňovány dle potřeb zvířecích svěřenců a zájmu klientů z řad chovatelů a zájemců.

Za 20 let provozu prošlo útulkem přes 15.358 zvířat! Z toho 12.200 zvířat přijatých z Děčína, z ostatních obcí a měst to bylo 3.158 zvířat. Z toho bylo celkem 8.866 psů, 6.109 koček a 383 ostatních zvířat. V rámci kastračního programu bylo za uvedených 20 let provozu vykastrováno 1.954 koček a 187 psů.

Díky útulkové fotografické a počítačové evidenci se v roce 2020 vrátilo šťastně zpět domů již 87 % ztracených psů. Průměrná doba pobytu psa v útulku v roce 2020 byla 9,7 dne!

untitled-1.jpg

Základem celého komplexu útulku je provozní budova zabezpečena kamerovým systémem. Ta se skládá z kanceláře, veterinární ošetřovny, z 3 místností vybavených pro hospitalizaci zvířat po chirurgických zákrocích a pro umístění koček, dále kuchyňky, která slouží zároveň jako přípravna krmiva a dalších 3 místností sloužících jako sklady krmiva a výstroje, dezinfekčních a úklidových potřeb a sociální zařízení.

Součástí areálu je menší zděná budova poradensko-informačního centra a sklady - 2 zděné a 1 dřevěný příruční, využívané jako sklad krmiva, materiálu a různých potřeb pro zvířata.

Pro umístění zvířat je k dispozici 33 venkovních prostorných kotců se zateplenými boudami a dřevěnými podlážkami pro psy, 1 venkovní kotec s vybavenou voliérou pro kočky, 2 velké oplocené přírodní výběhy pro pohybové aktivity, převýchovy, povahové testy zvířat, výcviková plocha se zázemím (6 odkládacími boxy pro psy a sadou výcvikových překážek a pomůcek) sloužící pro výcvik a další aktivity útulku a pro větší zvířata pak pevný dvojbox vč. pletivové ohrady a pastevní plochy.

Transport odchycených zvířat, materiálu a zaměstnanců je zajišťován vozidlem Fiat Doblo Maxi, který je vybaven plastovým dvoumístným boxem, vyhovujícím přepravním a veterinárním podmínkám dle požadavků EU. Řidiči v pravidelných dvouletých intervalech povinně absolvují referentské zkoušky řidičů.

Zaměstnanci mají k dispozici řadu odchytových pomůcek. Odchyty provádí pouze odborně způsobilé osoby dle vyhlášky č. 342/2012 Sb. tak, aby nedocházelo k porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání a poškození zdraví zaměstnanců. Všichni zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou úspěšně absolvovali speciální kurz na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a mají odbornou způsobilost „pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu“.

Specializací zařízení je odchyt veškerých druhů zvířat, vč. nezvladatelných jedinců. Při odchytech nedošlo   k žádnému zranění zaměstnance, ani ke zranění zvířete.

Přehled činností útulku:

 • spolupráce s MP, PČR, KVSU při řešení případů týrání zvířat a jejich odebírání chovatelům, event. další, dále s AOPK ČR (CHKO, NP) – volně žijící živočichové, se záchrannou stanicí Falco Dolní Týnec - poranění živočichové, se ZOO Děčín (odchyty, účast na akcích), s organizacemi na ochranu zvířat (např. Nadace na ochranu zvířat - projekty), s jinými útulky a zařízeními obdobného typu (např. nabídka zvířat), spolupráce s obcemi a městy regionu (problematika toulavých zvířat, kastrační programy koček), spolupráce s veterinárními ordinacemi v Děčíně (např. kastrační program)
 • spolupráce s Probační a mediační službou ČR – umožnění výkonu OPP a dozorování přidělených pracovníků
 • spolupráce se Střední zahradnickou a zemědělskou školou A. E. Komerse – výkon praxe studentů a jejich dozorování
 • provozní činnost - zvířata: odchyty zvířat v Děčíně a dalších obcích, vedení evidence zvířat v písemné i elektronické podobě, vč. fotodokumentace a vedení karet veterinární péče u jednotlivých zvířat, příjem - výdej zvířat (písemné dohody, smlouvy či protokoly), údržba chovných zařízení dle stanovených pracovních postupů a pokynů veterináře, kastrační program koček ve městě Děčín, práce se zvířaty – výchova, převýchova problémových zvířat, provádění veterinární péče dle pokynů veterinárního lékaře, kosmetické úpravy zvířat (koupání, stříhání), půjčování psů zájemcům o venčení, likvidace kadáverů v souladu se zákonem
 • provozní činnost – hospodaření: hospodárné a efektivní využívání prostředků poskytnutých provozovatelem zařízení (město Děčín), péče a údržba o zařízení útulku, údržba zeleně rozlehlého areálu vč. přilehlého okolí (i nové výsadby), získávání finančních i věcných sponzorských darů a komunikace s dárci, vč. jejich příjmu a evidence, inventury materiálových zásob a darů vč. roční kompletní inventury majetku
 • kontrolní činnost: kontroly zvířat umístěných do péče nových chovatelů, vyhledávání původních vlastníků přijatých zvířat (snižování nákladů vynaložených městem na péči o tato zvířata)
 • osvětová, výchovná a propagační činnost: pořádání výcvikových a výchovných kurzů pro občany a jejich „mazlíčky“, besedy na všech stupních škol i v předškolních a jiných zařízeních či skupinách, odborná individuální konzultační a poradenská činnost pro chovatele zvířat, jiné útulky a zařízení obdobného typu, pořádání útulkových akcí, účast na akcích v Děčíně i mimo něj, program virtuálních adopcí, provoz webových stránek (základní údaje v anglickém a ruském jazyku), provoz stránek na sociální síti „Facebook“, provoz stránek na portálu Pesweb.cz, spolupráce s médií (rady, články, nabídka zvířat, aj.), publikování na různých kynologických webových portálech.

Program kastrací

Kastrace jsou efektivním řešením regulace populace toulavých koček, které žijí divoce v městských lokalitách. Kastrační  program ve městě Děčín běží již od roku 1996. V rámci osvěty a zamezení tzv. „domácího množení“ probíhají v útulku kastrace koček nabídnutých k adopci (dle věku kočky a lhůty dané NOZ i v tzv. „pěstounské péči“). Kastrace probíhají nejen v ordinaci útulku, ale i prostřednictvím „krmičů“ či chovatelů ve všech děčínských veterinárních ordinacích.

Do kastračního programu jsou zařazovány kočky odchycené v lokalitách nejen ve městě Děčín, ale dle požadavku i z okolních obcí a měst. Jedná se o neadaptabilní divoce žijící jedince. Tito jsou stabilně krmeni občany, kteří se o ně starali i před kastrací. Pokud vyžadují i po vypuštění do lokality neodkladné veterinární ošetření, jsou ošetřeni prostřednictvím útulku. Úspěšně probíhá spolupráce s mnoha krmiči v různých lokalitách.

Kastrace u psů se v útulku provádí pouze z vážných zdravotních důvodů, či výjimečně jako možnost řešení problematického chování (např. dominantní agresivita, neovladatelné nutkání utíkat za fenami).  U fen v případě zjištění březosti nebo život ohrožujícího zánětu dělohy, dále také v případě, že se jedná o lukrativní plemena odebraná z „množíren“ (riziko opětovného využití na reprodukci štěňat za účelem zisku).

Program virtuálních adopcí

Program „virtuálních adopcí“ probíhá v útulku již 14 let. Program vede ke snižování nákladů na umístění a léčbu handicapovaných zvířat a nákladů na opravy, údržbu či nové investice v útulku.

Zvířata, která prioritně zařazujeme do tohoto projektu, jsou:

 • zvířata stará a handicapovaná
 • zvířata se špatným zdravotním stavem, která musí dlouhodobě užívat léky nebo speciální krmivo
 • zvířata, která nutně potřebují nákladnější operaci
 • zvířata s problémovým chováním, jejichž pobyt se prodlužuje díky převýchovnému programu
 • zvířata, která jsou v útulku delší dobu, tzn. více jak 2 měsíce

Díky tomuto přínosnému projektu, lze poskytovat v případě potřeby i nadstandardní péči a provádět finančně náročnější chirurgické výkony. Některá zvířata v programu mají i své pravidelné dárce. Lidé přispívají nejen na konkrétní zvířata, ale účelově také např. na operační zákroky, léčby, kastrace, léčiva, speciální krmiva, opravy a údržbu zařízení, či jiné konkrétní potřeby.

Z programu virtuálních adopcí byla v roce 2020 podpořena péče o 40 psů a 71 koček a z účelových darů byla provedena kompletní výměna starého plotu areálu útulku z roku 2000 za nový, bylo zakoupeno 7 nových bud pro psy, nová digitální váha, police či výcviková kladina.

Poradenská a informační služba

Je dostupná chovatelům, kteří řeší problémy se svými mazlíčky, či potencionálním zájemcům o zvířata z útulku, ale i těm, kteří si např. chtějí pořídit konkrétní plemeno od chovatele a neví si rady. Služba funguje již několik let. Snahou je pomoci předcházet problémům v soužití člověka se zvířetem a životem v městské aglomeraci. Pomoc je bezplatná, je nabízena formou konzultací na sociální síti, formou e-mailové pošty, konzultací po telefonu či osobní konzultace v útulku, kam může zájemce přivést i svého mazlíčka. Poslední způsob bývá v některých případech tím nejjednodušším pro zjištění podstaty problému.

Půjčování psů

Tato zvířatům i lidem velmi prospěšná aktivita je dětmi a občany velmi hojně využívána a probíhá od otevření útulku (prosinec 2000). V evidenci útulku je několik desítek dobrovolných venčitelů. Někteří venčí pravidelně již několik let (mnohdy od dětského věku do dospělosti).  Venčení psů je i součástí výkonu trestu OPP, kdy klienti (muži) venčí zvířata, u nichž je potřeba fyzické síly a zdatnosti. Díky útulkovým přírodním výběhům a venčitelům zvířata netrpí nedostatkem pohybu a stresem. Venčení probíhá zároveň i jako socializační terapie pro psy, kteří nejsou zvyklí na chození na vodítku, neznají městský provoz a bojí se lidí. Při venčení v klidných i rušných lokalitách získávají mnoho podnětů, učí se a do nových domovů odcházejí psychicky vyrovnanější, socializovaní a v neposlední řadě ve výborné fyzické kondici. Zvířata na venčení jsou půjčována a vybírána zaměstnanci útulku tak, aby nedocházelo k úrazům, a aby je venčitelé bez problémů zvládli.

Pozitiva venčení: prostředek na udržení kondice zvířat (váha, osvalení), rehabilitační prvek u zvířat v rekonvalescenci, socializace štěňat a psů držených v separaci mimo lidi (střídání lidí a prostředí má na zvíře pozitivní vliv, zvíře zlepšuje chování), venčitelé svými postřehy pomáhají doplňovat psychologický profil zvířete (chování v terénu, při setkání s cizími psy a lidmi), zvířata se adaptují na více lidí, nejen na ošetřovatele, psi si zdokonalují chůzi na vodítku, výborná a smysluplná pohybová aktivita pro děti a občany.

Podmínky venčení: průkaz „venčitele“ nebo doklad totožnosti, u nezletilých osob písemný souhlas rodičů (vč. telef. kontaktů na ně), dodržování venčících hodin (úterý až pátek 14–16 hod a sobota, neděle a svátky 10–12 hod, po předchozí domluvě výjimečně i jinak), dodržování pokynů ošetřovatele, jak se zvířetem zacházet a chovat se k němu, dodržování hygienických pravidel a úklid po vyvenčení zvířete mimo areál útulku, půjčují se zvířata zdravá, neagresivní, zvladatelná, velikostí úměrná fyzické kondici venčitele, půjčuje se pouze za příznivého počasí.

Výcvikový a výchovný program

Pro majitele psů, kteří doma chtějí mít bezproblémového a ovladatelného společníka pro život, probíhají od roku 2008 v útulku na „výcvikovém prostoru“ programy výchovných, výcvikových a socializačních kurzů. V roce 2019 a 2020 byla aktivita rozšířena o socializační kurzy pro štěňata.  Kurz je určen nejen pro psy adoptované z útulku, ale také pro majitele ostatních psů, kteří mají zájem naučit se komunikaci se svými mazlíčky. Výcvikové kurzy probíhají o víkendech. Socializační setkání ve všední dny, dle dohody. Kurz je pro všechny bezplatný. Absolventi kurzu jako poděkování nosí dary pro útulek v podobě krmiva, pamlsků, výstroje a v neposlední řadě i financí, a stávají se i pravidelnými sponzory.

V rámci časových možností se těchto kurzů účastní i zaměstnanci útulku, kteří pracují se psy v převýchovném programu. Práce se zvířaty má pozitivní dopad na úspěšnost umístění zvířat do nových rodin. Pejsek je ovladatelnější, poslušnější, odstraňují se problémy s chováním (agresivita vůči ostatním psům či lidem, bázlivost, tahání na vodítku a jiné).

Kurz je vždy naplněn a zájem převyšuje možnosti a kapacitu. V roce 2020 proběhl díky situaci pouze v 1 turnusu a zúčastnilo se ho téměř 60 chovatelů. Socializační kurz proběhl ve 2 lekcích.

 Obrazek